nèu (1)   Nèva Nèva borrilhon 

 

nèu (2) Vira vira torrolhon!

 

 nèu (3)

Nèva nèva coma cau! Nèva nèva plan atau!

  

Nèva nèva borrilhon

Vira vira torrolhon!

Nèva nèva coma cau!

Nèva nèva plan atau! 

- on vas torrolhon ?

- que cerqui a Borrilhon!

- qui cerca, que tròba! A tu la jòga!

T. Pambrun

Tà escotar:neu